NUTC.COMMERICAL DESIGN

蓬秈籽

  在苑裡鎮有一群農民們致力於投入有機種植,我們與苑裡鎮會進行合作,以凸顯苑裡有機米的產地與特色為主,在命名上將台中194 的米種特性與苑裡做連結,命名為「蓬秈籽」期望透過品牌故事聯結在地文化將品牌發揚光大,為苑裡有機米種下根基。

Design

呂奕璇 LU, YI XUAN

江欣穎 JIANG,XIN YING

黃郁倫 HUANG, YU LUN

林梓喬 LIN, ZI QIAO

© Checkpoint.111th NUTC.COMMERCIAL DESIGN 2022